மாமரம்


Name
மாமரம்
Description
இம் மரமானது ஓஸ்லோ பிரதி முதல்வரால் 07/01/2019 அன்று நடப்பட்டது.
Planted by
Khamshayini Gunaratnam
Maintained by
சுதாரகவன்
City
Batticaloa.
Planted date
07/01/2019